01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"

ITA สสอ.สบปราบ จ.ลำปาง ปี 2564 ไตรมาส 2

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ไตรมาส 2-EB2 ข้อ9.5 แบบ สขร.1 เดือน ม.ค 64 - มี.ค 64 แบบสรุปผลฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb2-9-5 

 

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหารพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 -

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 2-EB4 ข้อ3 ชุดเบิกจ่าย
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb4-3 

 

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาส-EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน ม.ค 64 แบบสรุปผลการดำเนินฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb5-2-1 

ไตรมาส-EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน มี.ค 64 แบบสรุปผลการดำเนินฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb5-2-3 

 

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ไตรมาส 2-EB6 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามนโยบาย และปรากฎฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb6-1  

ไตรมาส 2-EB6 ข้อ 2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb6-2 

 

EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ** (หน่วยงานของท่านเข้าเกณฑ์ กรณีดำเนินการใหม่ / ทบทวน หรือ กรณีใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ยังคงใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กรอกข้อมูลกรณีนั้น ๆ )

ไตรมาส 2-EB7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb7-01 

ไตรมาส 2-EB7 ข้อ 2 คำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb7-2 

ไตรมาส 2-EB7 ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb7-3 

ไตรมาส 2-EB7 ข้อ 3.1 มีหลักเหณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb7-3-1 

ไตรมาส 2-EB7 ข้อ 3.2 มีหลักเกณฑ์พิจารณาให้คุณหรือโทษฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb7-3-2 

ไตรมาส 2-EB7 ข้อ 3.3 มีวิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb7-3-3 

ไตรมาส 2-EB7 ข้อ 3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb7-3-4 

ไตรมาส 2-EB7 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb7-4 

ไตรมาส 2-EB7 ข้อ 5 หนังสือแจ้งเวียน สบปราบฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb7-5 

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

 - 

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ไตรมาส 2-EB9 ข้อ 3 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการประชุมแลกฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb9-3 

ไตรมาส 2-EB9 ข้อ 4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบรายฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb9-4-1 

ไตรมาส 2-EB9 ข้อ 4.2 รายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนความฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb9-4-2 

ไตรมาส 2-EB9 ข้อ 5 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการประชุมแลกฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb9-4-5 

ไตรมาส 2-EB9 ข้อ 1.1 บันทึกลงนาม ขออนุมัติจัดประชุมแลกฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb9-1-1 

ไตรมาส 2-EB9 ข้อ 1.2 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb9-1-2 

ไตรมาส 2-EB9 ข้อ 1.3 หนังสือเชิญประชุมแลกเปลี่ยนฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb9-1-3 

ไตรมาส 2-EB9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb9-2 

 

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

ไตรมาส 2-EB10 ข้อ 4 แผนผัง (Flow Chart) เรื่องร้องเรียนทั่วไปฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb10-4 

ไตรมาส 2-EB10 ข้อ 1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb10-1 

ไตรมาส 2-EB10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb10-2 

ไตรมาส 2-EB10 ข้อ 4.1 รูป เรื่องร้องเรียนทั่วไปและทุจริตฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb10-4-1 

ไตรมาส 2-EB10 ข้อ 1.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 64ฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb10-1-1 

ไตรมาส 2-EB10 ข้อ 3 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb10-1-3 
 

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ไตรมาส 2-EB11 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb11-3 

ไตรมาส 2-EB11 ข้อ 4 บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียนฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb11-4 

ไตรมาส 2-EB11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb11-1 

ไตรมาส 2-EB11 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb11-2 

 

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ไตรมาส 2-EB12 ข้อ 1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb12-1-2 

ไตรมาส 2-EB12 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb12-4 

ไตรมาส 2-EB12 ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb12-5 

ไตรมาส 2-EB12 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb12-6 

ไตรมาส 2-EB12 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการจัดประชุม
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb12-2 

ไตรมาส 2-EB12 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการจัดประชุม
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb12-3 

ไตรมาส 2-EB12 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb12-1-1 

 

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ไตรมาส 2-EB13 ข้อ1 บันทึกข้อความขอนุมัติกำหนด มาตรการ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb13-1 

ไตรมาส 2-EB13 ข้อ2.1 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb13-2-1 

ไตรมาส 2-EB13 ข้อ2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบน
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb13-2-2 

ไตรมาส 2-EB13 ข้อ2.3 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb13-2-3 

ไตรมาส 2-EB13 ข้อ2.4 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb13-2-4 

ไตรมาส 2-EB13 ข้อ2.5 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb13-2-5 

ไตรมาส 2-EB13 ข้อ2.6 มาตราการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชย
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb13-2-6 

ไตรมาส 2-EB13 ข้อ2.7 หนังสือชี้แจงการจัดสวัสดิการภายใน
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb13-2-7 

ไตรมาส 2-EB13 ข้อ3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานใน
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb13-3 

ไตรมาส 2-EB13 ข้อ4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb13-4 

 

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

ไตรมาส 2-EB14 ข้อ 3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb14-3 

ไตรมาส 2-EB14 ข้อ 4 หนังสือเวียน
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb14-4 

ไตรมาส 2-EB14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ และฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb14-1 

ไตรมาส 2-EB14 ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb14-2 

ไตรมาส 2-EB14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ ฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-eb14-1 

 

EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

ไตรมาส 2-EB15 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ ฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-eb15-1

ไตรมาส 2-EB15 ข้อ 3 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb15-3 

ไตรมาส 2-EB15 ข้อ 4 หนังสือเวียน
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb15-4 

ไตรมาส 2-EB15 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ และฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb15-1 

ไตรมาส 2-EB15 ข้อ 2 แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb15-2 

 

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ไตรมาส 2-EB16 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb16-4 

ไตรมาส 2-EB16 ข้อ 1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb16-1 

ไตรมาส 2-EB16 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb16-2 

ไตรมาส 2-EB16 ข้อ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb16-3 

 

EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ไตรมาส 2-EB17 ข้อ 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb17-2-2 

ไตรมาส 2-EB17 ข้อ 2.3 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb17-2-3 

ไตรมาส 2-EB17 ข้อ 3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb17-3-1 

ไตรมาส 2-EB17 ข้อ 3.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb17-3-2 

ไตรมาส 2-EB17 ข้อ 1 หนังสือเสนอผู้บริการเพื่อขอความเห็นฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb17-1 

ไตรมาส 2-EB17 ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb17-2-1 

 

EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ไตรมาส 2-EB18 ข้อ1.1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-eb18-1-1 

ไตรมาส 2-EB18 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความผลการกำกับติดตามฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb18-1-2 

ไตรมาส 2-EB18 ข้อ 2.1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb18-2-1 

ไตรมาส 2-EB24 ข้อ 2.2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb24-2-2 

ไตรมาส 2-EB18 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความการกำกับติดตาม ฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb18-1-1 

 

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

ไตรมาส 2-EB19 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb19-3 

ไตรมาส 2-EB19 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสั่งการ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb19-4 

ไตรมาส 2-EB19 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb19-1 

ไตรมาส 2-EB19 ข้อ 2 สรุปรายงานการประชุมฯ+ลายเซ็นต์+รูปภาพ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb19-2

 

EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ไตรมาส 2-EB20 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb20-3 

ไตรมาส 2-EB20 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb20-4 

ไตรมาส 2-EB20 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb20-1 

 

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ไตรมาส 2-EB21 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb21-3 

ไตรมาส 2-EB21 ข้อ 4 รายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb21-4 

ไตรมาส 2-EB21 ข้อ 5 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการประชุมฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb21-5 

ไตรมาส 2-EB21 ข้อ 1.1 บันทึกลงนาม ขออนุมัติจัดประชุมฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb21-1-1 

ไตรมาส 2-EB21 ข้อ 1.2 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb21-1-2 

ไตรมาส 2-EB21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb21-2 

 

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

ไตรมาส 2-EB22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb22-2 

ไตรมาส 2-EB22 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb22-3 

ไตรมาส 2-EB22 ข้อ 4 รายงานสรุปการประชุมโครงการฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb22-4 

ไตรมาส 2-EB22 ข้อ 5 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการประชุมฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb22-5 

ไตรมาส 2-EB22 ข้อ 1.1 บันทึกลงนาม ขออนุมัติจัดโครงการฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb22-1-1 

ไตรมาส 2-EB22 ข้อ 1.2 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb22-1-2 

 

EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG”

ไตรมาส 2-EB23 ข้อ 2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb23-2 

ไตรมาส 2-EB23 ข้อ 3 รายชื่่อสมาชิกกลุุ่มSTRONG สสอ.สบปราบ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb23-3 

ไตรมาส 2-EB23 ข้อ 4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONGฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb23-4 

ไตรมาส 2-EB23 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb23-1 

 

EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ไตรมาส 2-EB24 ข้อ 2 ประกาศสสอ.คุกคามทางเพศ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb24-2 

ไตรมาส 2-EB24 ข้อ 5รายงานการกำกับติดตาม ฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb24-5 

ไตรมาส 2-EB24-ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนคุกคามทางเพศ 2564
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb24-4 

ไตรมาส 2-EB24 ข้อ1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่ฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb24-1 

ไตรมาส 2-EB24 ข้อ 3 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/2-2564-eb24-3 

 

************************************************

Tags: ไตรมาส 2

พิมพ์

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน