ขอถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่
และพสกนิกร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

 

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 7/2 หมู่ที่ 2 ต.สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ หมายเลข 0-5429-6101
0 โทรสาร 0-5429-6101

E-mail : sobprab@sobprabhealthoffice.go.th

View access
Public
Alias
ita-2564-3
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
792
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-02-19 06:10:08
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

01-ไตรมาส 3 EB2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb2-9-3 

02-ไตรมาส 3 EB2 ข้อ 9.5 แบบ สขร.1 เดือน เม.ย-มิ.ย 64 แบบสรุปผล
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb2-9-4  

03-ไตรมาส 3 EB4 ข้อ 3 ไตรมาส 3 ชุดเบิกจ่าย 1
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb2-9-5 

04-ไตรมาส 3 EB4 ข้อ 3 ไตรมาส 3 ชุดเบิกจ่าย 2 พ.ค.
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb2-9-6 

05-ไตรมาส 3 EB4 ข้อ 3 ไตรมาส 3 ชุดเบิกจ่าย 3 เม.ย.
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb2-9-7 

06-ไตรมาส 3-EB5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb5-1 

07-ไตรมาส 3-EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน พ.ค 64 แบบสรุปผลการดำเนินฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb5-2-1 

08-ไตรมาส 3-EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน มิ.ย 64 แบบสรุปผลการดำเนินฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb5-2-2 

09-ไตรมาส 3-EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน เม.ย 64 แบบสรุปผลการดำเนินฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb5-2-3 

10-ไตรมาส 3-EB7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb7-1 

11-ไตรมาส 3-EB7 ข้อ 2 ประกาศจังหวัด EB 7 (ผวจ.ลงนาม)
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb7-2 

12-ไตรมาส 3-EB7 ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb7-3 

13-ไตรมาส 3-EB7 ข้อ 3.1 มีหลักเหณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb7-3-1 

14-ไตรมาส 3-EB7 ข้อ 3.2 มีหลักเกณฑ์พิจารณาให้คุณหรือโทษ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb7-3-2 

15-ไตรมาส 3-EB7 ข้อ 3.3 มีวิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb7-3-3-2 

16-ไตรมาส 3-EB7 ข้อ 3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb7-3-3 

17-ไตรมาส 3-EB7 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb7-3-4 

18-ไตรมาส 3-EB7 ข้อ 5 หนังสือแจ้ง เวียน ประกาศ จังหวัดลำปาง
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb7-3-5 

19-ไตรมาส 3-EB8 ข้อ 2 รอบ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค 63-มี.ค 64)
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb7-3-6 

20-ไตรมาส 3-EB8 ข้อ 1 ขออนุญาตเผยแพร่ฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb8-1 

21-ไตรมาส 3-EB12 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb12-4 

22-ไตรมาส 3-EB12 ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb12-5 

23-ไตรมาส 3-EB12 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb12-6 

24-ไตรมาส 3-EB12 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการจัดประชุม
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb12-2 

25-ไตรมาส 3-EB12 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการจัดประชุม
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb12-3 

26-ไตรมาส 3-EB12 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb12-1-1 

27-ไตรมาส 3-EB12 ข้อ 1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/item/3-eb12-1-2 

28-ไตรมาส 3-EB7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb7-1 

29-ไตรมาส 3- EB7 ข้อ 3 ( 3.1 ,3.2,3) กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb7-3 

30-ไตรมาส 3-EB7 ข้อ 3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb7-3-4-2 

31-ไตรมาส 3-EB7 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb7-3-4 

32-ไตรมาส 3 EB7 ข้อ 5 หนังสือแจ้ง เวียน ประกาศ จังหวัดลำปาง
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb7-3-5 

33-ไตรมาส 3 EB8 ข้อ 2 รอบ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค 63-มี.ค 64)
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb8-2 

 

34-ไตรมาส 3-EB4 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb4-2-1 

35-ไตรมาส 3-EB5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb5-1-2 

36-ไตรมาส 3-EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน พ.ค 64 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb5-2-2-2 

37-ไตรมาส 3-EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน มิ.ย 64 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb5-2-3-2 

38-ไตรมาส 3-EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน เม.ย 64 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb5-2-1-2 

39-ไตรมาส 3-EB2 ข้อ 1.4 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb2-1-4 

40-ไตรมาส 3-EB7 ข้อ 2 ประกาศจังหวัด EB 7 (ผวจ.ลงนาม)
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb7-2-2 

41-ไตรมาส 3-EB7 ข้อ 5.1 เอกสารแนบหนังสือเวียน รพ.สต. ประกาศ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb7-5-1 

42-ไตรมาส 3-EB7 ข้อ 5 หนังสือแจ้งเวียน สบปราบ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb7-5 

43-ไตรมาส 3-EB2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการ ตามแผนการจัดซื้อจัด
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb2-9-3-2 

44-ไตรมาส 3-EB2 ข้อ 9.3.1 แบบ สขร.1 เดือน เม.ย-มิ.ย 64 แบบสรุปผลฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb2-9-3-1 

45-ไตรมาส 3-EB4 ข้อ 2.2 รายงาน ผลการดำเนินการ แบบ สขร.1
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb4-2-2 

 

41-ไตรมาส 3-EB8 ข้อ 2 รอบ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค 63-มี.ค 64)
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb4-2-3 

42-ไตรมาส 3-EB8 ข้อ1 ขออนุญาตเผยแพร่
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb4-2-4 

43-ไตรมาส 3-EB 8 ข้อ 2 หนังสือแจ้งเวียน สบปราบ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/3-eb4-2-5 

 

เมนูหลัก

แผนที่ตั้ง สสอ.สบปราบ

Login Form

ใครออนไลน์

มี 61 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านต่อทั้งหมด

ผู้บริหาร

นายชุมพล จันทร์ศูนย์
สาธารณสุขอำเภอสบปราบ

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา ฯฯ

อินโฟกราฟิก_4_ห้าม_3_ต้อง_แนวตั้ง.jpg

ข้อมูลสารสนเทศ

chek_Mail2_copy.png

สาธารณูปโภค

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

00571face_7.jpg

Banner0001.pngBanner0002.pngBanner0003.pngBanner0004.pngBanner0005.pngBanner0006.pngBanner0007.pngBanner0008.png
เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)