logoSP003.png   สำนักงานสาธาณสุขอำเภอสบปราบ
เลขที่ 7/2 หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170
โทรศัพท์ หมายเลข 0-5429-6101,0 โทรสาร 0-5429-6101
E-mail : sobprab@sobprabhealthoffice.go.th

                                                 

EB5 ข้อ4 ภาพถ่ายกิจกรรมการจัดประชุมการเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี 2563

EB6 ข้อ5 ภาพถ่ายกิจกรรมการจัดประชุมการเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี 2563

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน