สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 7/2 หมู่ที่ 2 ต.สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ หมายเลข 0-5429-6101
0 โทรสาร 0-5429-6101

E-mail : sobprab@sobprabhealthoffice.go.th

ITA สสอ.สบปราบ จ.ลำปาง ปี 2564 ไตรมาส 4

ITA สสอ.สบปราบ จ.ลำปาง ปี 2564 ไตรมาส 4

01ไตรมาส 4-EB2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการ ตามแผนการจัดซื้อจัดจัดจ้างฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb2-9-3 

02ไตรมาส 4-EB2 ข้อ 9.5 แบบ สขร.1 เดือน ก.ค - ก.ย 64 แบบสรุปผลฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb2-9-5 

03ไตรมาส 4-EB2 ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb2-7 

04ไตรมาส 4-EB2 ข้อ 8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb2-8 

*05ไตรมาส 4-EB4 ข้อ 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2 (เกิน 5,000 บาท)
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb4-3-3 

06ไตรมาส 4-EB4 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb4-2-1 

*07ไตรมาส 4-EB4 ข้อ 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb4-3-3-2 

08ไตรมาส 4-EB4 ข้อ 2.2 รายงาน ผลการดำเนินการ แบบ สขร.1
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb4-2-2 

09-ไตรมาส 4-EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน ก.ย 64 แบบสรุปผล
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb5-2 

10ไตรมาส 4-EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน ส.ค 64 แบบสรุปผล
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb5-2-2 

11ไตรมาส 4-EB5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb5-1 

12ไตรมาส 4-EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน ก.ค 64 แบบสรุปผลฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb5-2-3 

13ไตรมาส 4-EB10 ข้อ 3 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb10-3 

14ไตรมาส 4-EB11 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินการฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb11-3 

15ไตรมาส 4-EB11 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินการฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb11-2 

16ไตรมาส 4-EB12 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb12-4 

17ไตรมาส 4-EB12 ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb12-5 

18ไตรมาส 4-EB12 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb12-6 

19ไตรมาส 4-EB12 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการจัดประชุมฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb12-2 

20ไตรมาส 4-EB12 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการจัดประชุมฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb12-3 

21ไตรมาส 4-EB12 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb12-1-1 

22ไตรมาส 4-EB12 ข้อ 1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb12-1-2 

23ไตรมาส 4-EB13 ข้อ 2.5 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต ฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb13-2-5 

24ไตรมาส 4-EB13 ข้อ 2.6 มาตราการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชยฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb13-2-6 

25ไตรมาส 4-EB13 ข้อ 2.7 หนังสือชี้แจงการจัดสวัสดิการภายในฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb13-2-7 

26ไตรมาส 4-EB13 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb13-3 

27ไตรมาส 4-EB13 ข้อ 4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb13-4 

28ไตรมาส 4-EB13 ข้อ 1 บันทึกข้อความขอนุมัติกำหนด ฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb13-1 

29ไตรมาส 4-EB13 ข้อ 2.1 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb13-2-1 

30ไตรมาส 4-EB13 ข้อ 2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb13-2-2 

31ไตรมาส 4-EB13 ข้อ 2.3 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb13-2-3 

32ไตรมาส 4-EB13 ข้อ 2.4 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb13-2-4 

33ไตรมาส 4-EB18 ข้อ 2.1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb18-2-1 

34ไตรมาส 4-EB24 ข้อ 2.2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb24-2-2 

35ไตรมาส 4-EB18 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความการกำกับติดตาม
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb18-1-1 

36ไตรมาส 4-EB18 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความผลการกำกับติดตามฯ
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb18-1-2 

37ไตรมาส 4-EB24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกัน
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php/ita2564/4-eb24-5 

ให้กำลังใจกัน

Voting
Average rating

Tag ที่เกี่ยวข้อง