01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"

ออกติดตามโรงงาน สถานประกอบการในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายธนกร ขันซ้าย นายอําเภอสบปราบ นายถวิล สกุลวรรณวงศ์ สาธารณสุขอําเภอสบปราบ ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านอําเภอสบปราบ ออกติดตามโรงงาน สถานประกอบการในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบชุมชนรอบโรงงานสถานประกอบการ และได้ ทําความเข้าใจกับสถานประกอบการ ดําเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๔) อย่างเคร่งครัด

017-03.jpeg

พิมพ์

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน