01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"

ข่าวสารวันนี้...รพ.สต.จัวเหนือ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ขอขอบคุณ ครอบครัวอาจารย์พิชิต เหลี่ยมแหลม บ้านนาปราบ ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง ได้บริจาครถเข็นและสุขาเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วย ให้แก่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ค่ะ 

07-01-81541199_114314480083016_6648379073766621184_o.jpg07-02-81868833_114314486749682_6374184852601700352_o.jpg

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์