01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"

ประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก ประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

Work-mph-001-004.JPGWork-mph-001-003.JPGWork-mph-001-002.JPGWork-mph-001-001.JPG

ITA-page-001.jpgITA-page-002.jpgITA-page-003.jpgITA-page-001.jpg

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน