ค่านิยมร่วม (Share value)

Written by สสอ.สบปราบ on . Posted in ข้อมูลสสอ.สบปราบ

“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

พิมพ์