01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"
  • หน้าแรก

 

การขายทอดตลาด อาคารสถานีอนามัยบ้านแม่กัวะ (หลังเก่า)...
10 ส.ค. 2564 02:05 - สสอ.สบปราบการขายทอดตลาด อาคารสถานีอนามัยบ้านแม่กัวะ  (หลังเก่า)

การขายทอดตลาด อาคารสถานีอนามัยบ้านแม่กัวะ (หลังเก่า)

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔...
07 ก.ค. 2564 10:11 - สสอ.สบปราบข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์ : สสอ.สบปราบ
20 มิ.ย. 2564 08:03 - สสอ.สบปราบประชาสัมพันธ์ : สสอ.สบปราบ

ออกติดตามโรงงาน สถานประกอบการในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ...
17 มิ.ย. 2564 08:32 - สสอ.สบปราบออกติดตามโรงงาน สถานประกอบการในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายธนกร ขันซ้าย นายอําเภอสบปราบ นายถวิล สกุลวรรณวงศ์ สาธารณสุขอําเภอสบปราบ ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านอําเภอสบปราบ ออกติดตามโรงงาน สถานประกอบก [ ... ]

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ
การขายทอดตลาด อาคารสถานีอนามัยบ้านแม่กัวะ (หลังเก่า)...
10 ส.ค. 2564 02:05 - สสอ.สบปราบการขายทอดตลาด อาคารสถานีอนามัยบ้านแม่กัวะ  (หลังเก่า)

การขายทอดตลาด อาคารสถานีอนามัยบ้านแม่กัวะ (หลังเก่า)

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔...
07 ก.ค. 2564 10:11 - สสอ.สบปราบข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์ : สสอ.สบปราบ
20 มิ.ย. 2564 08:03 - สสอ.สบปราบประชาสัมพันธ์ : สสอ.สบปราบ

ออกติดตามโรงงาน สถานประกอบการในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ...
17 มิ.ย. 2564 08:32 - สสอ.สบปราบออกติดตามโรงงาน สถานประกอบการในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายธนกร ขันซ้าย นายอําเภอสบปราบ นายถวิล สกุลวรรณวงศ์ สาธารณสุขอําเภอสบปราบ ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านอําเภอสบปราบ ออกติดตามโรงงาน สถานประกอบก [ ... ]

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

ปฏิทินนัดหมาย

พบกับพวกเราได้ที่

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน